Περί διαχείρησης κρίσεων.

«…Ελπίζω ότι όσοι εξ΄ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ΄εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ΄ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»
Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, προς την Δ΄ Εθνική Συνέλευση στο Άργος την 4/8/1829.

«…εφ΄οσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας.


Άλλο καιροί, άλλα ήθη τότε.
Νέοι καιροί, νέα ήθη τώρα.
Πένητες τότε, πένητες και τώρα.
Στα χαμηλά τότε.
Από ψηλά μέχρι χαμηλά σήμερα..

Δεν υπάρχουν σχόλια: