Το φάρμακο για τον καρκίνο υπάρχει
Ἕνας Ἕλληνας (καί ἡ ὁμάδα μέ τήν ὁποία συνεργάζεται) ἰσχυρίζεται ὅτι ἀνεκάλυψε τό φάρμακο γιά τήν θεραπεία τοῦ καρκίνου
Πρίν ἀπό πέντε χρόνια ὁ Εὐάγγελος Μιχελάκης, ἐπικεφαλῆς μίας ὁμάδος Καναδῶν ἐρευνητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Alberta στό Edmonton τοῦ Καναδᾶ, εἶχε δημοσιεύσει στήν ἐφημερίδα Cancer Cell μία ἔρευνα ἡ ὁποία ἀνέφερε ὅτι ἡ dichloroacetate (DCA), προκαλεῖ καταστροφή καρκινικῶν κυττάρων σέ πολλῶν εἰδῶν καρκίνους.
Ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι τό φάρμακο DCA μπορεῖ σέ πάρα πολύ μικρή ποσότητα νά φτάσῃ σέ σημεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ πού ἄλλα φάρμακα δέν δύνανται καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά θεραπεύσῃ ἀκόμα καί τό γλοιοβλάστωμα, μία ἀπό τίς χειρότερες μορφές καρκίνου.

Τό 2010 ὁ Εὐάγγελος Μιχελάκης καί ἡ ὁμάδα του δημοσίευσαν σέ ἀμερικανικό περιοδικό τά ἀποτελέσματα τῶν κλινικῶν μελετῶν.
Οἱ ἐρευνητές ἐνδιεφέροντο νά βροῦν ὑποστήριξι (χρηματοδότησι) γιά νά συνεχίσουν τίς ἔρευνές τους, ὅμως οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες δέν ἀνταποκρίθηκαν……Πολύ λίγες πληροφορίες γι΄αὐτό τό θέμα ἔχουν διαρρεύσει στίς εἰδήσεις καί στήν τηλεόρασι.

Ἡ μέθοδος θεραπείας καί τό DCA

Πρόκειται γιά μία πολύ ἁπλῆ τεχνική γιά τήν ὁποία χρησιμοποιήθηκαν βασικά φάρμακα.
Ἡ μέθοδος περιλαμβάνει διχλωροασετάτη (dichloroacetate), ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται γιά τίς μεταβολικές διαταραχές, ὁπότε δέν ὑπάρχει φόβος γιά παρενέργειες ἤ γιά μακροπρόθεσμη ἐπίδρασί της.
Τό φάρμακο δέν χρειάζεται νά «πατεντοποιηθῇ» καί ἔτσι μπορεῖ νά κατασκευάζεται εὑρέως καί φθηνά, σέ σχέσι μέ τά ἀκριβά φάρμακα κατά τοῦ καρκίνου πού παράγουν οἱ μεγάλες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες.
Ὁ κύριος ΜΙχελάκης, καρδιολόγος ὁ ἴδιος, δοκίμασε τήν dichloroacetate (DCA), σέ ἀνθρώπους. Ἐξουδετέρωσε καρκίνο τοῦ πνεύμονος, τοῦ στήθους, τοῦ ἐγκεφάλου καί ἄφησε ἄθικτα τά ὑγιῆ κύτταρα!
Δοκιμάστηκε, ἐπίσης, σέ ποντίκια πού εἶχαν μεγάλους ὄγκους. Τά κύτταρά τους σμικρύνθησαν ὅταν τούς ἐδόθη νερό μέ DCA.
Τό φάρμακο εἶναι εὑρέως, διαθέσιμο καί ἡ τεχνική εἶναι εὔκολο νά χρησιμοποιηθῇ. Γιατί, λοιπόν, οἱ μεγάλες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες δέν ἐμπλέκονται; Γιατί τά Μ.Μ.Ε. δέν ἐνδιαφέρονται γι΄αὐτήν τήν ἀνακάλυψι;
Στό ἀνθρώπινο σῶμα ὑπάρχουν φυσικά ἀντικαρκινικά κύτταρα, τά μιτοχόνδρια, ἀλλά πρέπει νά ἐνεργοποιηθοῦν γιά νά εἶναι ἀποτελεσματικά.

Οἱ ἐπιστήμονες πίστευαν ὅτι τά μιτοχόνδρια καταστρέφοντο καί αὐτό τά καθιστοῦσε ἀναποτελεσματικά ἐναντίον τοῦ καρκίνου. Ἔτσι οἱ ἐπιστήμονες, ἔστρεψαν τήν προσοχή τους στήν γλυκόλυσι, ἡ ὁποία εἶναι λιγότερο ἀποτελεσματική στήν θεραπεία τοῦ καρκίνου καί πολυδάπανη. Οἱ κατασκευαστές φαρμάκων ἑστίαζαν στήν γλυκόλυσι γιά νά καταπολεμήσουν τόν καρκίνο.

Τό DCA δέν βασίζεται στήν γλυκόλυσι ἀλλά στά μιτοχόνδρια. Αὐτά ἐνεργοποιοῦνται καί καταπολεμοῦν τά καρκινικά κύτταρα.

Μετάφρασις πληροφοριῶν εἰκόνας

1. Τά φυσιολογικά κύτταρα (μπλέ) στό κέντρο ἑνός καλοήθους ὄγκου ἔχουν ἔλλειψιν ὀξυγόνου καί γι΄αὐτόν τόν λόγο κάνουν γλυκόλυσι γιά νά ἐπιβιώσουν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἄλλος τρόπος νά παράξουν ἐνέργεια.
Κατά τήν διαδικασία τά μιτοχόνδρια, πού περιέχουν τόν αὐτοκαταστροφικό μηχανισμό τῶν κυττάρων, ἀπενεργοποιοῦνται. Αὐτό κάνει τά κύτταρα «ἀθάνατα» (κόκκινα) καί ἔτσι συνεχίζουν νά ἀναπαράγονται καί ὁ ὄγκος μεγαλώνει…….
2. Ἡ γλυκόλυσις, ἐπίσης, παράγει γαλακτικό ὀξύ, τό ὁποῖο ἐπιτρέπει στά καρκινικά κύτταρα νά «τρώγουν» τόν ἰστό, νά δραπετεύουν καί νά δημιουργοῦν δευτερεύοντες καρκίνους καί ἀλλοῦ μέσα στό σῶμα (μετάστασις)
3. Ἕνα φέρμακο πού ὁνομάζεται dichloroacetate (διχλωροασετάτη) μετατρέπει τά μιτοχόνδρια τῶν καρκινικῶν κυττάρων (μπλέ). Ἔτσι ἡ γλυκόλυσις σταματάει καί δημιουργεῖται ξανά ἐνέργεια στά μιτοχόνδρια. Ὁ αὐτοκαταστροφικός μηχανισμός ἐνεργοποιεῖται καί τά καρκινικά κύτταρα «μαραίνονται» καί πεθαίνουν.

Πῶς μποροῦν νά ἐπιβεβαιωθοῦν τά παραπάνω;

Οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες δέν ἐπενδύουν στήν ἔρευνα, ἐπειδή ἡ μέθοδος DCA δέν μπορεῖ νά «πατεντοποιηθῇ» καί χωρίς τήν πατέντα δέν μποροῦν νά βγάλουν χρήματα, ὅπως κάνουν τώρα μέ τήν πατέντα γιά τό AIDS.

Ἀπό τήν στιγμή πού οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες δέν θέλουν νά ἀναπτύξουν τήν τεχνική, ἄλλα ἀνεξάρτητα ἐργαστήρια θά μποροῦσαν νά κάνουν περισσότερη ἔρευνα, οὔτως ὥστε νά ἐπιβεβαιώσουν τά παραπάνω καί νά ξεκινήσουν νά παράγουν τό φάρμακο.

Ὅλη ἡ προεργασία μπορεῖ νά γίνῃ σέ συνεργασία μέ Πανεπιστήμια, τά ὁποῖα θά εἶναι παραπάνω ἀπό εὐχαριστημένα στό νά βοηθήσουν στήν ἔρευνα, ἡ ὁποία θά κατασκευάσῃ ἔνα φάρμακο, τό ὁποῖο μπορεῖ νά θεραπεύσῃ τόν καρκίνο.

Τό σημερινό ἄρθρο ἔχει ὡς στόχο νά εὐαισθητοποιήσῃ γι΄αὐτή τήν μελέτη καί μέ τήν ἐλπίδα κάποιες ἀνεξάρτητες ἑταιρεῖες νά πάρουν αὐτή τήν ἰδέα καί νά κατασκευάσουν αὐτό τό φάρμακο, γιατί οἱ μεγάλες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες δέν ἔχουν σκοπό νά τό κάνουν γιά πολύ καιρό ἀκόμη, γιά τούς λόγους πού προαναφέραμε.

Μινώταυρος

πληροφορίες γιά τήν συγγραφή τοῦ ἄρθρου ἀπό δῶ κι ἐδῶ

Εὐχαριστῶ τήν Ἑλένη καί τήν Πηνελόπη γιά τήν συνεργασία

Πηγή: Φιλονόη έκ τού Πόντου

Δεν υπάρχουν σχόλια: